• Обучение
  • Професионална подготовка
  • Практическо обучение
  • Езикова подготовка

Цели

Частната професионална гимназия по банково дело, търговия и финанси е разкрита със Заповед № РД 14-53/08.06.2005 г. на министъра на образованието и науката Игор Дамянов. Главната ѝ цел е предоставянето на качествено професионално обучение и образование, осигуряващо съответстваща на обществените потребности квалификация на индивида, която е залог за конкурентоспособност, успешна реализация на пазара на труда и личностна удовлетвореност.

Мисия и визия

Гимназията е създадена като алтернатива на държавните икономически училища. Тя притежава редица предимства, свързани с материално-техническата база, организацията на учебния процес, методиката на преподаване, мотивацията на учителите и учениците, постиганите академични резултати в национален и международен план, учебните планове, съвместяващи теория и практика и обществената ангажираност. Малкият брой ученици в паралелките дава възможност за индивидуален подход, съобразяване на темпото на работа с нивото на класа, изграждане на добър колектив, спокойна работна атмосфера и постоянна обратна връзка с родителите. В такава среда нашите възпитаници израстват като емоционално и физически здрави, уверени в себе си, способни да мислят и работят личности.

Услуги, предоставени от ЧПГБТФ

Издаване на диплома за средно образование

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация

Приложение към чл. 13, ал. 1

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация

Заявление за издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

Образователни услуги

Професионална подготовка

Обучението в Частната професионална гимназия по банково дело, търговия и финанси се осъществява по учебния план за професионално образование специалност БАНКОВО ДЕЛО, дневна форма на обучение с прием след завършен седми клас. Преподавателите по икономическите дисциплини в Частната професионална гимназия по банково дело, търговия и финанси са с голям професионален и педагогически опит, със защитени квалификационни степени и хабилитирани по различни икономически направления. Осигурено е методическо ръководство от преподаватели от висши учебни заведения в София – УНСС и СУ „Св. Кл. Охридски”.

Обща професионална подготовка

Обучение по следните дисциплини: микроикономика, макроикономика, право, обща теория на счетоводната отчетност, бизнес комуникации и предприемачество.

Отраслова професионална подготовка

Обучение по: чужд език по професията, публични, корпоративни и международни финанси, счетоводство на предприятието, статистика, икономика на предприятието, учебна практика.

Специфична професионална подготовка

Обучение по: банково дело, банков мениджмънт, банково счетоводство, бюджетно счетоводство, работа в учебно предприятие и производствена практика.

Производствена практика

Производствена практика в банкови, финансови, застрахователни и осигурителни институции и фирми в България и в чужбина. Младите стажанти се разпределят по отдели и изпълняват възложените им практически задачи.

Практическо обучение

Частната професионална гимназия по банково дело, търговия и финанси е включена в проекта „Интегративно практическо обучение”. В рамките му гимназистите от 10. до 12. клас създават учебни търговски банки, фирми, митници, борси и др. Техни представители участват няколко пъти през учебната година в международни състезания на Световната организация на учебните предприятия PEN INTERNATIONAL в САЩ, Швейцария, Германия, Финландия, Словакия и България. Училището има сключен и договор с Швейцарската централа на учебните фирми за провеждане на летни стажове в Швейцария.

Работата по този проект създава условия за развитие на потенциала на всеки ученик, за осигуряване на възможности за професионално, интелектуално и личностно развитие, пълноценна социална интеграция и последваща професионална реализация чрез включването в групи за интегративно практическо обучение в областта на предприемачеството и бизнеса.

Езикова подготовка

Частната професионална гимназия по банково дело, търговия и финанси предлага интензивно изучаване на английски език в осми клас – 13 часа седмично, като общият хорариум за годината е 468 часа, а за целия курс на обучението - 828.

В девети и в десети клас учениците изучават втори чужд език – немски, по два часа седмично.

На гимназистите се предоставя възможност да се подготвят за защита на международни езикови сертификати под ръководството на нашите преподаватели по чужди езици. Те са дипломирани филолози и отлични методисти, които ежегодно посещават семинари за надграждане на уменията и компетенциите си, което им позволява да бъдат в крак с най-модерните методики и технологии в преподаването.